Fundusze Europejskie

Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz podniesienie konkurencyjności firmy Hydroline poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych w Stargardzie

Projekt pod nazwą
Zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz podniesienie konkurencyjności firmy Hydroline poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji udoskonalonych siłowników hydraulicznych w Stargardzie” został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.

Cele projektu
Celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności spółki na poziomie międzynarodowym poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki realizacji celu szczegółowego, którym jest dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (siłowników do 10 m oraz siłowników dwustronnego działania), a tym samym zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu dzięki wdrożeniu innowacyjnej na skalę co najmniej kraju technologii, służącej produkcji udoskonalonych na rynku siłowników.

Firma osiągnie rezultaty w postaci
wprowadzenia innowacji produktowej, procesowej i nietechnologicznej, wzrost przychodów ze sprzedaży nowych produktów i wzrost zatrudnienia o 3 nowo utworzone miejsca pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi: 5 955 882,63 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi: 1 694 763,35 zł.